Over Dicis

In dealing room en 24/7-omgevingen zijn vaak wensen die wat specifieker van aard zijn. In het verleden waren dergelijke omgevingen alleen maar voorzien van specifiek voor deze ruimten ontwikkelde oplossingen. De ervaring leert ons dat heden ten daagse ook in deze omgevingen waar mogelijk van standaard oplossingen gebruik gemaakt wordt. Het is echter ook zo dat er nog steeds specifieke oplossingen gevraagd worden daar een aantal wensen niet door de standaard oplossingen ingevuld kunnen worden.

Daarbij komt dat er binnen de genoemde omgevingen ook vaak nog applicaties zijn die specifiek voor deze omgevingen ontwikkelt zijn en ook alleen binnen deze omgevingen gebruikt worden. Daarnaast wordt er een grote flexibiliteit van de oplossing verwacht waarbij de aangeboden en gewenste informatie real time dient te zijn. Het automatiseringsproces is derhalve een echte uitdaging omdat functionaliteit, flexibiliteit, bediening, beheer en duurzaamheid als rode draad door dit proces lopen.

Naast dat de technologie zich verder ontwikkelt, zijn er ook steeds meer wensen c.q. eisen binnen deze omgevingen en neemt de hoeveelheid informatie eerder toe dan het af zal nemen. Hier zullen betreffende omgevingen op in willen c.q. moeten spelen. Men is derhalve dan ook altijd op zoek naar een oplossing die hun wensen en eisen in kan vullen.

Omdat de dealing rooms en 24/7-omgevingen van cruciaal belang zijn, is men ook altijd op zoek naar state of the art automatisering. Deze eis kan ooit conflicteren met de oplossing die dan geboden wordt omdat oplossingen voor deze omgevingen vaak vooraan in de markt lopen.

Dicis speelt op de gevraagde en geeiste zaken in en levert voor de genoemde omgevingen deze oplossingen. Advisering, project begeleiding, installatie en nazorg zijn onderwerpen die bij dit soort projecten om de hoek komen. Ook een juiste en volledige uitleg van de oplossing is van zeer groot belang zodat het voor de opdrachtgever vooraf duidelijk is wat de oplossing gaat inhouden en wat er van verwacht kan worden.

Vanaf de jaren negentig heeft Dicis ervaring in het leveren van oplossingen voor betreffende omgevingen.

Waarom Dicis

Bij de oprichting van Dicis is het belangrijkste uitgangspunt “alles behalve standaard” geweest. De markten waar wij ons in derhalve dan ook in begeven zijn nichemarkten. Het zich willen, kunnen onderscheiden door specifieke oplossingen en kennis en zich verdiepen in de problematiek van deze nichemarkten. Wat speelt er binnen deze markten en waarom neemt men bepaalde beslissingen.

Een nichemarkt is een specifiek, vaak klein, afgebakend en bewerkbaar deel van een markt. De dealing rooms en 24/7-omgevingen zijn de nichemarkten waar de eisen zeer hoog en de gevolgen cruciaal kunnen zijn. Er worden andere zaken verwacht dan bij de standaard automatiseringprojecten binnen normale kantooromgevingen.

Integratie van oplossingen waarbij gebruikersgemak, informatievoorziening en beheersbaarheid centraal staan. Er zullen redundanties ingebouwd dienen te worden en in geval van grote calamiteiten dient uitwijscenario aanwezig te zijn.

Dicis is vanaf de oprichting deze uitdaging aan gegaan en vanuit deze ervaring gekomen tot een oplossingenpakket die een uitstekende invulling geven op de vraagstukken die binnen deze omgevingen spelen. Hierbij gaat Dicis altijd uit van een viertal kernwaarden:

 • Technologie
  De partners die wij hebben, vertegenwoordigen ieder voor zich een technologie, die op zichzelf kan staan maar ook in combinatie gebruikt kunnen worden. Het fundament waarop alles gebouwd wordt en essentieel is voor een goede oplossing.
 • Gebruikersgemak
  Hoe kan het gebruikersgemak geoptimaliseerd worden in omgevingen waar de hoeveelheid apparatuur en applicaties eerder meer dan minder wordt. En waarbij het mogelijk dient te zijn om door middel van een simpele druk op een knop, de gewenste informatie getoond dient worden.
 • Beheersbaarheid
  Een ander heel belangrijk vraagstuk bij omgevingen met specifieke oplossingen is de beheersbaarheid omdat uitval geen excuus is. Essentieel is dat men ook als ondersteunende partij weet dat men deze omgeving op dit gebied ook onder controle heeft.
 • Flexibiliteit
  Een ander kenmerk van de dealing rooms en 24/7-omgevingen is dat er vaak op veranderende situaties dient te worden ingespeeld. Dit betekent dat er vaak om een bepaalde graad van flexibiliteit gevraagd wordt. Is het mogelijk om een opschaling te doen en dat de gewenste informatie ook dan nog steeds naar de gewenste plek of locatie gestuurd kan worden.

Met de producten en diensten die Dicis levert staan de hier genoemde kernzaken centraal en kunnen de juiste oplossing voor uw omgevingen invullen.

Onze aanpak

De ervaring heeft ons geleerd dat de ene omgeving de andere niet hoeft te zijn, er kunnen binnen een omgeving nog specifieke wensen zijn die alleen bij die betreffende organisatie voor kunnen komen of een dergelijke combinatie hebben dat ze als zodanig uniek zijn. Deze wetenschap heeft Dicis in haar benadering van projecten in deze omgeving doen besluiten om dit vast te leggen. Er zijn derhalve voor Dicis een viertal kerntaken te noemen.

Ambitie
De specifieke eisen en wensen en het ambitieniveau van de opdrachtgever vormen de belangrijkste input voor de te kiezen oplossing. Om tot een goede vertaalslag te komen van een programma van eisen tot een technische invulling besteden we veel aandacht aan communicatie met de opdrachtgever om de gewenste zaken duidelijk te krijgen.

Omvang
Het uitgangspunt voor ieder automatiseringsproject voor dit soort omgevingen is de omvang van de te automatiseren omgeving, die kan variëren van enkele tot honderden posities. Het is van belang dit duidelijk te benoemen daar de omvang ook voor een deel de te volgen route bepaald die tot een automatiseringskeuze zal dienen te leiden. Het is nu eenmaal zo dat niet iedere oplossing voor elke omgeving geschikt is.

Technologie
Bij de technologie keuze zullen de eerdere twee zaken die hier genoemd zijn als een rode draad door deze keuze heen lopen. Wat wordt er gevraagd en met welke technologie-oplossing kan dit ingevuld gaan worden. Een bepaalde technologie kan bijvoorbeeld bij bepaalde uitgangspunten om verschillende redenen minder geschikt zijn dan een andere technologie. Het is derhalve van zeer groot belang dat er een goede communicatie is over het feit wat de verschillende technologiën inhouden.

Aanpak
Onze projectaanpak kenmerkt zich door het feit dat wij van begin tot eind de integrale verantwoordelijkheid dragen voor de realisatie van het project. Van concept tot een testopstelling, installatie, training, begeleiding, oplevering en nazorg houden wij de regie in handen. Hiermee is de kwaliteit van de uitvoering van de automatisering gewaarborgd.

De ervaring die wij met deze werkwijze hebben is dat er duidelijkheid en inzichtelijkheid voor de opdrachtgever is en zodoende gewaarborgd wordt dat er gerealiseerd wordt wat overeengekomen is.